Gujarat Saat Pagla Khedut Kalyan Yojana 2023: સાત પાગલા ખેડૂત કલ્યાણ યોજના

Gujarat Saat Pagla Khedut Kalyan Scheme 2023 | સાત પાગલા ખેડૂત કલ્યાણ યોજના 2023 | सात पगला खेडुत कल्याण योजना | Mukhyamantri Paak Sangrah Structure (Godown) Yojana | Mukhyamantri Paak Sangrah Structure Yojana | किसान परिवहन योजना | ikhedut portal gujarat

Gujarat-Saat-Pagla-Khedut-Kalyan-Yojana

Gujarat Saat Pagla Khedut Kalyan Yojana, Chief Minister Vijay Rupani launched the scheme from Gandhinagar at an event organized by the Ministry of Agriculture, Farmers Welfare, and Cooperation. The launch event was held simultaneously at 80 locations in 33 districts across the state.

The main objective of this scheme is the comprehensive development of farmers and the agricultural sector. Gujarat has become a leading model for balanced development with new technology and modern agricultural methods in the agriculture, industry, and service sector.

[PDF] Gujarat Manav Garima Yojana 2022: Benefits, Eligibility, Online Application

Gujarat Seven Pagla Khedut Welfare Scheme Details

The Gujarat government launched Saat Pagla Khedut Kalyan Yojana in September 2020. Seven of the seven schemes in Gujarat are Pagla Khedut Kalyan Scheme, the most important phase being the Chief Minister Paak Sangrah Structure Yojna And Kisan Parivahan Yojana. Here we will describe these schemes.

Mukhya Mantri Paak Sangrah Structure Yojna

State farmers can get an agricultural product storage facility so that crop production can be secured for a long time and the availability of safe crop storage for farmers can maintain the quality of agricultural products and sell them in a timely manner. Cultivation could be more negative. For this purpose, a scheme has been initiated in 2022-23 to provide assistance to state farmers to set up crop storage structures.

The new CM Paak Sangrah Structure Yojna has been launched to save Rs. 300 crores. In this scheme, the government will save Rs. 30,000 per unit for farmers to build a (warehouse) storage structure per farm. This will prevent crop losses due to non-seasonal rains, hurricanes, pests, and other factors.

યોજનાની વિગતવાર માહિતી – રાજ્યના દરેક વર્ગના ખેડૂતોને કૃષિ પેદાશોના સારા ઉત્પાદન મળવા છતાં કમોસમી વરસાદ, વાવાઝોડું, અતિવૃષ્ટી તેમજ અન્ય પરિબળોથી ઉત્પાદનની ગુણવત્તા પર માઠી અસર થાય છે તેમજ લાંબા સમય સુધી પાક સંગ્રહ માટેની જોઇ યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાના લીધે પાકનો બગાડ થાય છે. પાક ઉત્પાદન બચાવવા માટે રાજ્યના ખેડૂતોને ખેત પેદાશોના સંગ્રહની સગવડ મળી રહે તો પાક ઉત્પાદનને લાંબા સમય સુધી સુરક્ષિત રાખી શકાય છે અને ખેડૂતોને સુરક્ષિત પાક સંગ્રહ ગોડાઉન ઉપલબ્ધ થવાથી ખેત પેદાશોની ગુણવત્તા જળવાઇ રહે અને યોગ્ય સમયે વેચાણ કરી શકશે, જેથી ખેડૂતોને આર્થિક ફાયદો થાય અને જેના પરિણામે ખેતી વધુ નકાકારક બની શકે છે. તે હેતુથી રાજ્યના ખેડોતોને પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર બનાવવા માટે સહાય આપવાની યોજના સને ૨૦૨૦-૨૧થી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. ૧૦૦% રાજ્ય પુરસ્કૃત યોજના છે.

Mukhya-Mantri-Paak-Sangrah-Structure-Yojna

The benefit of the Paak Sangrah Structure Yojna

The following assistance is provided under the scheme.

 • 50% of the total cost of Rs. 30,000 whichever is less (in two installments: First installment: Rs 15,000 upon completion of work at the base level and Rs 15,000 in the second and final installment).

For more information on Mukhya Mantri Paak Sangrah Structure Yojna: Click Here

Kisan Parivahan Yojana

Farmers often encounter difficulties when the car is not available for transportation. In order to facilitate the transportation of agricultural products and enable the country’s farmers to install freight transport vehicles, a scheme has been initiated to provide financial assistance to state farmers to purchase medium-sized goods transport vehicles from 2021 to 22.

With the aim of enabling the farmers to move their produce to other places for sale, the transportation scheme in Kisan announced the saving of Rs 30 crores, under which the farmers would be awarded Rs. 50,000 to buy lightweight vehicles. A sub-center will be made available at Rs 75,000.

યોજનાની વિગતવાર માહિતી – કૃષિ ઉત્પાદનના પરિવહન માટે રાજ્યના ખેડૂતો સામાન્ય રીતે ટ્રેક્ટરનો ઉપયોગ કરતાં હોય છે તેમજ ઓછી જણસ હોય તે સંજોગોમાં ભાડુતી અન્ય ગુડ્ઝ કેરેઝ વાહન દ્વારા કૃષિ ઉત્પાદન ખેત બજારો કે અન્ય બજારમાં પહોંચાડતા હોય છે. ઘણી વખત પરિવહન માટે વાહન ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યરે ખેડૂતોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. આમ, કૃષિ ઉત્પાદન પરિવહન સરળ બનાવવાના અને રાજ્યના ખેડૂતો ગુડ્ઝ કેરેજ વાહન વસાવી શકે તે હેતુથી સને ૨૦૨૦-૨૧થી રાજ્યના ખેડૂતોને મીડીયમ સાઇઝના ગુડ્ઝ કેરેઝ વાહનની ખરીદી ઉપર નાણાંકીય સહાય આપવાની યોજના શરૂ કરેલ છે. ૧૦૦% રાજ્ય પુરસ્કૃત યોજના છે.

Kisan-parivahan-yojana

Benefit of the Kisan Parivahan Yojana

The following assistance is provided under the scheme.

 • Category 1: Small / Marginal / Women / Scheduled Castes / Scheduled Tribe Farmers: 5% of total spending or Rs. 5000 / – whichever is less than.
 • Category 2: General Farmers / Others: 5% of the total cost of Rs. 50,000 / – which is less than two.
Kisan-Parivahan-Scheme

For more information on Kisan Parivar Yojana: Click Here

Benefits of Gujarat Saat Pagla Khedut Kalyan Yojana

 • Under this scheme, the government will provide financial aid of 400 crores to 1.25 lakh farmers per day.
 • With this assistance, in the next three months, the storage capacity in the state’s warehouses will be increased by 2.32 lakh tons and crop waste will be prevented.
 • Under the Kisan Transport Assistance Scheme, farmers will drive towards economic prosperity by selling agricultural products in the market in their pickups.
 • The CM expressed a feeling of pride and stated that his government had solved farmers’ problems through electrical connections or urea fertilizer. Now the farmer gets manure in time and 8 to 10 hours of electricity.
 • Additionally, the Dinkar scheme will provide electricity on a daily basis in the coming days. The state government granted loans to farmers at 0% interest and the government bought crops of Rs 15,000 crore on MSP.
 • The government of Gujarat has always focused on developing the poor, the dispossessed, farmers, and small merchants.
 • Farmers will make Gujarat a model of the agrarian revolution by producing standard winter and summer crops.
 • The state government is conducting a crop loss survey and based on that, loss assistance will be provided to them.

Online application on i-Khedut Portal (અરજી: આઇ-ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર ઓન લાઇન અરજી કરવની રહે છે
) – https://ikhedut.gujarat.gov.in

Read More:

[Download PDF] Gujarat CNG Sahbhagi Yojana 2023: Online Application, Helpline Number, Login
[iPDS] Gujarat Ration Card 2023 List: BPL Beneficiaries and Online

Here we have provided all the information about the “Saat Pagla Khedut Kalyan Yojana“. If you like this, you should definitely share it with people you know.

My friends, I hope you liked this article and got some new information. Please tell me in the comments.